Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van MoslimKado.nl.

1. Algemeen

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen van MoslimKado.nl
  De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van MoslimKado.nl.
 • 1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoor- waarden akkoord gaat. MoslimKado.nl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 • 1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door MoslimKado.nl erkend.
 • 1.4 MoslimKado.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

 • 2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • 2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal MoslimKado.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
  Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 • 2.3 Aan de leveringsplicht van MoslimKado.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MoslimKado.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3. Prijzen

 • 3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 • 3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • 3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

 • 4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan MoslimKado.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij MoslimKado.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt MoslimKado.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
  Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is hier dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.
 • 4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  • Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
  • Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

5. Gegevensbeheer

 • 5.1 Indien u een bestelling plaatst bij MoslimKado.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van MoslimKado.nl. MoslimKado.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacybeleid.
 • 5.2 MoslimKado.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 • 5.3 MoslimKado.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

 • 6.1 MoslimKado.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
 • 6.2 De garantietermijn van MoslimKado.nl komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. MoslimKado.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
 • 6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan MoslimKado.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan MoslimKado.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan MoslimKado.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 • 6.4 Indien klachten van de afnemer door MoslimKado.nl gegrond worden bevonden, zal MoslimKado.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van MoslimKado.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van MoslimKado.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van MoslimKado.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van MoslimKado.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 • 6.5 MoslimKado.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
 • 6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens MoslimKado.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van MoslimKado.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen

 • 7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 • 7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt MoslimKado.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 • 7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden MoslimKado.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 • 7.4 Aanbiedingen van MoslimKado.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 • 7.5 MoslimKado.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 • 7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

 • 8.1 Een overeenkomst tussen MoslimKado.nl en een klant komt tot stand nadat een financiële transactie is voltooid via onze webshop.
 • 8.2 MoslimKado.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
 • 8.3 U dient zich op de hoogte te stellen van de voorwaarden gesteld door de auteursrechtenorganisaties, zoals Sabam, Stemra en/of Gema en te voldoen aan de door deze organisaties gestelde voorwaarden inzake reproductierechten en intellectuele eigendomsrechten. Bij opdrachtgeving vrijwaart u MoslimKado.nl voor aanspraken die derden geldend kunnen maken inzake deze rechten, zoals vastgelegd in onze Algemene Voorwaarden.

9. Afbeeldingen en specificaties

 • 9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van MoslimKado.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Auteursrechten

 • 10.1 MoslimKado.nl is gerechtigd mogelijke auteursrechtenschendingen van klant te sanctioneren met een boetebedrag van €600,-.
 • 10.2 Klant gaat bij het afnemen van een digitale of mediaproduct expliciet akkoord met de sancties die door MoslimKado.nl worden voorgesteld.

11. Overmacht

 • 11.1 MoslimKado.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 • 11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van MoslimKado.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • 11.3 MoslimKado.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is MoslimKado.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • 11.4 Indien MoslimKado.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 • 12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • 12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen MoslimKado.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement kennis, tenzij MoslimKado.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.